คลังเก็บหมวดหมู่: 2.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโลก

2.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโลก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ปฏิสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์                         ภูมิศาสตร์  เป็นการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับทางสังคมที่ปรากฏอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ของโลก ซึ่งเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ต่างๆ บนโลก คือ ปรากฏการณ์จากบรรยากาศ ธรณีภาค อุทกภาค และชีวภาค สภาพทางภูมิศาสตร์เป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดรูปแบบวิถีชีวิตของมนุษย์ในแต่ละพื้นที่ เมื่อสภาพภูมิศาสตร์เกิดการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งจากกระบวนการทางธรรมชาติหรือจาการกระทำของมนุษย์ ย่อมส่งผลให้วิถีชีวิติของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปด้วย จึงจำเป็นต้องศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับสภาพทางภูมิศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เพื่อปรับวิถี การดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับสภาวะในขณะนั้นได้ 1.  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโลก โลกเป็นส่วนหนึ่งของระบบสุริยะ มีวงจรอยู่รอบดวงอาทิตย์ โลกจะเอียงไปตามเส้นแกนการหมุนของโลกทำให้เกิดฤดูกาลที่แตกต่างกัน  บนโลกมีทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตอาศัยอยู่ โลกมีลักษณะสำคัญ  ดังนี้ 1.1  สัณฐานและโครงสร้างของโลก 1) สัณฐานของโลก โลกมีรูปทรงสัณฐานเกือบเป็นทรงกลม มีรัศมีเฉลิ่ย  6,370  กิโลเมตร มวลบริเวณขั้วโลกทั้งสองยุบลงมากกว่าบริเวณศูนย์สูตรเล็กน้อย โดยเส้นผ่าศูนย์กลางตามแนวขั้วโลกเหนือถึงขั้วโลกใต้ยาวประมาณ  12,714 … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 2.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโลก | ใส่ความเห็น