คลังเก็บหมวดหมู่: บทที่ 2

2.3 ปฏิสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์ในประเทศไทย

2.3. ปฏิสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์ในประเทศไทย     3.1 ปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์กับลักษณะธรณีสัณฐานในประเทศไทย     ลักษณะธรณีสัณฐาน  ที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันเป็นเพียงสิ่งที่คงเหลืออยู่จากกระบวนการเปลี่ยนแปลง ทั้งจากแรงดันภายในเปลือกโลกอันมหาศาลและกระบวนการที่กระทำอยู่บนพื้นผิวอันเนื่องมาจากบรรยากาศของโลก ดังนั้นปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์กับลักษณะธรณีสัณฐานแบบต่างๆ นั้นมนุษย์ควรจะใช้ประโยชน์จากธรรมชาติอย่างมีความรู้ความเข้าใจ หรือรู้จักดัดแปลงให้เกิดคุณค่าโดยระมัดระวังมิให้เกิดผลกระทบย้อนกลับเป็นอันตรายต่อมนุษย์เอง     ปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์กับลักษณะธรณีสัณฐานของภูมิภาคต่างๆ ที่สำคัญ ดังนี้ 1) ภาคเหนือ ลักษณะภูมิประเทศมีความสัมพันธ์กับประชากรในภูมิภาค ดังนี้         1.1) เขตทิวเขาและหุบเขา ภูเขาสูงที่วางตัวในแนวเหนือ-ใต้ เป็นทิวเขาสลับซับซ้อนนั้น แต่ก่อนประกอบไปด้วยป่าไม้ สัตว์ป่านานาชนิด และมีสายน้ำเป็นลำธารไหลลงไปหล่อเลี้ยงแม่น้ำในบริเวณหุบเขา ผลของความเป็นธรรมชาติที่มีระบบนิเวศที่สมดุล เป็นเสน่ห์ให้ผู้คนเข้าไปตั้งถิ่นฐานเพื่อถือกรรมสิทธิ์ในทรัพยากร แล้วปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมดั้งเดิมจนระบบนิเวศที่เคยสมดุลถูกตัดวงจรไป        ปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัดเจนในปัจจุบัน คือ สภาพป่าไม้ลดจำนวนลงจนหมดสิ้นไปในบางพื้นที่ การชะล้างพงทลายของหน้าดินจะเกิดขึ้นสูงเมื่อมีฝนตกและบางครั้งก็เกิดแผ่นดินถล่มด้วย และนอกจากนี้ยังมีการใช้สารเคมีในการเพาะปลูกพืช ส่งผลให้บริเวณที่ราบมีสารพิษที่เจือปนมากับน้ำ อีกทั้งเมื่อมีฝนตกหนักน้ำป่าจะไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำอย่างรวดเร็ว    1.2) … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 2.3 ปฏิสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์ในประเทศไทย | ใส่ความเห็น

2.2 ปฏิสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์ของโลก

2.2 ปฏิสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์ของโลก                 การดำเนินชีวิตของมนุษย์ทั้งในประเทศไทยและในส่วนต่างๆ  ของโลกจะสัมพันธ์กับปรากฏการณ์อันเกี่ยวข้องกับส่วนต่างๆ  ของโลกทั้ง 4 ประการ คือ อุทกภาค  ชีวภาค  ธรณีภาค  บรรยากาศ 2.1 ปรากฏการณ์จากบรรยากาศและท้องฟ้า 1) บรรยากาศของโลก  ในท้องฟ้ามีอากาศที่หุ้มห่อโลกอยู่เรียกว่า  บรรยากาศ  ซึ่งประกอบไปด้วยแก๊สชนิดต่างๆ  รวมทั้งไอน้ำและฝุ่นละออง  เมื่อสูงจากบรรยากาศของโลกออกไปจะมีแก๊สและเทห์ฟากฟ้า  คือ  เทหวัตถุ  (ก้อน  หรือชิ้น  หรือส่วนหนึ่งของสสาร  อาจเป็นของแข็ง  ของเหลว หรือแก๊สก็ได้)  ในท้องฟ้าหรืออากาศ  เช่น  ดาวฤกษ์  ดาวเคราะห์  อุกกาบาต  เป็นต้น บรรยากาศนับเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำรงชีวิตมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ  ที่อยู่บนโลกหลายประการที่สำคัญ  เช่น 1.บรรยากาศมีแก๊สออกซิเจนช่วยให้มนุษย์หายใจ  … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 2.2 ปฏิสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์ของโลก | ใส่ความเห็น

2.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโลก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ปฏิสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์                         ภูมิศาสตร์  เป็นการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับทางสังคมที่ปรากฏอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ของโลก ซึ่งเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ต่างๆ บนโลก คือ ปรากฏการณ์จากบรรยากาศ ธรณีภาค อุทกภาค และชีวภาค สภาพทางภูมิศาสตร์เป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดรูปแบบวิถีชีวิตของมนุษย์ในแต่ละพื้นที่ เมื่อสภาพภูมิศาสตร์เกิดการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งจากกระบวนการทางธรรมชาติหรือจาการกระทำของมนุษย์ ย่อมส่งผลให้วิถีชีวิติของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปด้วย จึงจำเป็นต้องศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับสภาพทางภูมิศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เพื่อปรับวิถี การดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับสภาวะในขณะนั้นได้ 1.  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโลก โลกเป็นส่วนหนึ่งของระบบสุริยะ มีวงจรอยู่รอบดวงอาทิตย์ โลกจะเอียงไปตามเส้นแกนการหมุนของโลกทำให้เกิดฤดูกาลที่แตกต่างกัน  บนโลกมีทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตอาศัยอยู่ โลกมีลักษณะสำคัญ  ดังนี้ 1.1  สัณฐานและโครงสร้างของโลก 1) สัณฐานของโลก โลกมีรูปทรงสัณฐานเกือบเป็นทรงกลม มีรัศมีเฉลิ่ย  6,370  กิโลเมตร มวลบริเวณขั้วโลกทั้งสองยุบลงมากกว่าบริเวณศูนย์สูตรเล็กน้อย โดยเส้นผ่าศูนย์กลางตามแนวขั้วโลกเหนือถึงขั้วโลกใต้ยาวประมาณ  12,714 … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 2.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโลก | ใส่ความเห็น