คลังเก็บหมวดหมู่: ภูมิศาสตร์

วิดิโอ

สารคดีโลกร้อน   ถ้าโลกร้อนขึ้น 6 องศา

โพสท์ใน ภูมิศาสตร์ | ใส่ความเห็น

4.5 ผลของการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพต่อการเกิดภูมิสังคมใหม่ของไทยและของโลก

4.5ผลของการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพต่อการเกิดภูมิสังคมใหม่ของไทยและของโลก                  ปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้ลักษณะทางกายภาพมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คือ การกระทำของมนุษย์ อาที การบุกเบิกพื้นที่ การตัดไม้ทำลายป่า การสร้างเขื่อน การตัดถนน และการกระทำของธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว ภูเขาไฟปะทุ ดินถล่ม การกัดเซาะของคลื่นและธารน้ำแข็ง เป็นต้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงบางครั้งก็มีผลกระทบต่อการตั้งถิ่นฐาน การประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมต่างๆ ทำให้เกิดการขยายตัวของชุมชนกลายเป็นภูมิสังคมใหม่ขึ้นมาซึ่งสามารถอธิบายสรุปได้ดังนี้                  1. การเกิดภูมิสังคมใหม่ของไทย การที่ประเทศไทยมีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นจึงมีความพยายามแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติ วัตถุดิบต่างๆ มาใช้ตอบสนองความต้องการของตน … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ภูมิศาสตร์ | ใส่ความเห็น

4.4 สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคต่างๆของโลก

4.4   วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคต่างๆ ของโลก                  ปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลกได้สะสมขึ้นนับตั้งแต่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเมื่อราว 200 ปีที่ผ่านมา โดยการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมในทวีปยุโรปและประเทศสหรัฐอเมริกานั้นทำให้มีการนำพลังงานถ่านหินและน้ำมันมาใช้มากขึ้น เป็นการเพิ่มมลพิษให้แก่สิ่งแวดล้อมจากสารที่ผสมอยู่ในน้ำมัน ต่อมาในกลางศตวรรษที่ 20 การพัฒนาเกษตรยุคใหม่ได้หันมาใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง ซึ่งส่งผลให้สารเคมีเกิดการแพร่กระจายไปในน้ำ อากาศ ดิน และในห่วงโซ่อาหาร ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่สะสมทำให้เริ่มตระหนักว่าปัญหาของโลก คือ การเกิดภาวะฝนแล้งและอุณหภูมิของโลกที่ร้อนขึ้น ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและการดำรงชีวิตของมนุษย์ ทำให้เมื่อประมาณ 20 ปีที่ผ่านมาโลกได้หันมาสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อม ถึงแม้ว่าปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมได้รุนแรงถึงขั้นวกฤตแล้ว ความตระหนักในการร่วมกันแก้ไขปัญหานั้นก็ยังคงมีความแตกต่างกันอยู่มาก ในปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เข้าสู่ภาวะวิกฤต มีดังนี้           … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 4.4 สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคต่างๆของโลก | ใส่ความเห็น

4.3 วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคต่างๆของโลก

4.3   สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคต่างๆ ของโลก          สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคต่างๆ ของโลก ได้ทำให้ประชากรกว่า 10 ล้านคนทั่วโลกต้องอพยพหนีภัยธรรมชาติ ความแห้งแล้ง และความอดยาก โดนเฉพาะประชากรที่อยู่มนประเทศเคนยาและเอธิโอเปีย ในทวีปแอฟริกา ต้องอพยพ เดินทางออกจากบ้านเกิด ประชากรประมาณ 1 ใน 4 ของประชากร หรือประชากร หรือประมาณ 1,200 ล้านคน มีสภาวะการ ดำรงชีพในระดับยากจน ขาดแคลนอาหาร ขาดแคลนอาหาร น้ำ ที่อยู่อาศัย และมีสุขภาพอนามัยต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของโลกที่สำคัญ มีดังนี้         … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 4.3 วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคต่างๆของโลก | ใส่ความเห็น

4.2 วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

4.2  วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย                          ปัจจุบันประเทศไทยต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและนับวันวิกฤตการณ์ต่างๆ ก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบทั้งโดยอ้อมต่อประชากร รวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ                1.วิกฤตการณ์เกี่ยวกับที่ดินและทรัพยากรดิน จากความจำกัดของที่ดิน การเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ที่ดิน การใช้ที่ดินไม่เหมาะสมกับสมรรถนะของที่ดิน และการจัดระเบียบการใช้ที่ดินที่ไม่ถูกต้องของผู้ครองที่ดินสาเหตุต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นวิกฤตการณ์เกี่ยวกับที่ดิน และจะเป็นปัญหาของประเทศมากยิ่งขึ้นหากไม่มีมาตรการแก้ไขที่ถูกต้องเหมาะสม โดยวิกฤตการณ์เกี่ยวกับที่ดินของประเทศไทย มีดังนี้             … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 4.2 วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย | ใส่ความเห็น

4.1 สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

บทที่ 4 สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ เช่นเดียวกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ แต่การพึ่งพิงอาศัยประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของมนุษย์ล้วนทำให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง เกิดเป็นวิกฤตการณ์ทั้งทางด้านบรรยากาศ ดิน น้ำ ป่าไม้ สัตว์ป่า และพลังงานขึ้นทั่วโลก การศึกษาสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติจะช่วยให้สามารถวิเคราะห์สถานการณ์วิกฤตการณ์ เพื่อเป็นฐานความรู้ในการสร้างความตระหนักและช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรชาติต่อไป       4.1  สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย        ปัจจุบันสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทยได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า แร่พลังงาน เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ส่งผมกระทบต่อการดำเนินชีวิตของคนไทยเป็นอย่างมาก         1.1 … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 4.1 สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย | ใส่ความเห็น

3.2 การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติในโลก

3.2 การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติในโลก                 ปัจจุบันได้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของโลก ทั้งในส่วนที่เกิดจากภายในเปลือกโลกการเปลี่ยนแปลงบริเวณบริเวณพื้นผิวโลกและการเปลี่ยนแปลงในบรรยากาศของโลกอันมีผลกระทบโดยตรงอ้อมต่อมมนุษย์ ลักษณะการเปลี่ยนแปลงมีตั้งแต่การเกิดขึ้นอย่างช้าๆ ไปจนถึงการเกิดอย่างฉับพลันและรุนแรง ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมาก 1. ภาวะโลกร้อน ภาวะโลกร้อน (Global Warming) คือ ภาวะที่บรรยากาศของโลกมีอุณหภูมิโดยเฉลี่ยสูงขึ้นซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ภูมิอากาศของโลกเปลี่ยนแปลง  ภาวะโลกร้อนอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำฝน ระดับน้ำทะเล และส่งผลกระทบต่อพืช สัตว์ และมนุษย์อย่างมาก 1)       ปัจจัยที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ปัจจัยสำคัญที่ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นคือ “ปรากฏการณ์เรือนกระจก” (Greenhouse Effect) ซึ่งเกิดจากการที่มนุษย์ได้ปล่อยแก๊สเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศในปริมาณมาก ได้แก่  แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ แก๊สมีแทน แก๊สไนตรัสออกไซด์ และสารประกอบคลอโรคาร์บอน จากการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น การทำการเกษตร อุตสาหกรรม การคมนาคมขนส่ง การตัดไม้ทำลายป่า เป็นต้น แก๊สเรือนกระจกจะกักเก็บความร้อนที่แผ่ออกมาจากดวงอาทิตย์และสะท้อนคลื่นความร้อนมาสู่พื้นโลก … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 3.2 การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติในโลก | ใส่ความเห็น