คลังเก็บผู้เขียน: manokman

วิดิโอ

สารคดีโลกร้อน   ถ้าโลกร้อนขึ้น 6 องศา

โพสท์ใน ภูมิศาสตร์ | ใส่ความเห็น

แบบทดสอบ

แบบทดสอบบทที่ 1 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ http://www.questionwritertracker.com/quiz/14332/N22QHM37.html แบบทดสอบบทที่ 2 ปฎิสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์ http://www.questionwritertracker.com/quiz/14333/B23C3A69.html แบบทดสอบบทที่ 3 ภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติในโลก http://www.questionwritertracker.com/quiz/14334/EM343RNK.html แบบทดสอบบที่ 4 สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม http://www.questionwritertracker.com/quiz/14335/93E3MBF8.html    

โพสท์ใน แบบทดสอบ | ใส่ความเห็น

คุณคิดยังไงกับเวปนี้

โพสท์ใน แบบสำรวจความพึงพอใจ | ใส่ความเห็น

ผู้จัดทำ

ผู้จัดทำ นายนัฐวุฒิ  เวชกามา 53010516016  ETC

โพสท์ใน ผู้จัดทำ | ใส่ความเห็น

4.5 ผลของการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพต่อการเกิดภูมิสังคมใหม่ของไทยและของโลก

4.5ผลของการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพต่อการเกิดภูมิสังคมใหม่ของไทยและของโลก                  ปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้ลักษณะทางกายภาพมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คือ การกระทำของมนุษย์ อาที การบุกเบิกพื้นที่ การตัดไม้ทำลายป่า การสร้างเขื่อน การตัดถนน และการกระทำของธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว ภูเขาไฟปะทุ ดินถล่ม การกัดเซาะของคลื่นและธารน้ำแข็ง เป็นต้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงบางครั้งก็มีผลกระทบต่อการตั้งถิ่นฐาน การประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมต่างๆ ทำให้เกิดการขยายตัวของชุมชนกลายเป็นภูมิสังคมใหม่ขึ้นมาซึ่งสามารถอธิบายสรุปได้ดังนี้                  1. การเกิดภูมิสังคมใหม่ของไทย การที่ประเทศไทยมีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นจึงมีความพยายามแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติ วัตถุดิบต่างๆ มาใช้ตอบสนองความต้องการของตน … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ภูมิศาสตร์ | ใส่ความเห็น

4.4 สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคต่างๆของโลก

4.4   วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคต่างๆ ของโลก                  ปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลกได้สะสมขึ้นนับตั้งแต่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเมื่อราว 200 ปีที่ผ่านมา โดยการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมในทวีปยุโรปและประเทศสหรัฐอเมริกานั้นทำให้มีการนำพลังงานถ่านหินและน้ำมันมาใช้มากขึ้น เป็นการเพิ่มมลพิษให้แก่สิ่งแวดล้อมจากสารที่ผสมอยู่ในน้ำมัน ต่อมาในกลางศตวรรษที่ 20 การพัฒนาเกษตรยุคใหม่ได้หันมาใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง ซึ่งส่งผลให้สารเคมีเกิดการแพร่กระจายไปในน้ำ อากาศ ดิน และในห่วงโซ่อาหาร ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่สะสมทำให้เริ่มตระหนักว่าปัญหาของโลก คือ การเกิดภาวะฝนแล้งและอุณหภูมิของโลกที่ร้อนขึ้น ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและการดำรงชีวิตของมนุษย์ ทำให้เมื่อประมาณ 20 ปีที่ผ่านมาโลกได้หันมาสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อม ถึงแม้ว่าปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมได้รุนแรงถึงขั้นวกฤตแล้ว ความตระหนักในการร่วมกันแก้ไขปัญหานั้นก็ยังคงมีความแตกต่างกันอยู่มาก ในปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เข้าสู่ภาวะวิกฤต มีดังนี้           … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 4.4 สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคต่างๆของโลก | ใส่ความเห็น

4.3 วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคต่างๆของโลก

4.3   สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคต่างๆ ของโลก          สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคต่างๆ ของโลก ได้ทำให้ประชากรกว่า 10 ล้านคนทั่วโลกต้องอพยพหนีภัยธรรมชาติ ความแห้งแล้ง และความอดยาก โดนเฉพาะประชากรที่อยู่มนประเทศเคนยาและเอธิโอเปีย ในทวีปแอฟริกา ต้องอพยพ เดินทางออกจากบ้านเกิด ประชากรประมาณ 1 ใน 4 ของประชากร หรือประชากร หรือประมาณ 1,200 ล้านคน มีสภาวะการ ดำรงชีพในระดับยากจน ขาดแคลนอาหาร ขาดแคลนอาหาร น้ำ ที่อยู่อาศัย และมีสุขภาพอนามัยต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของโลกที่สำคัญ มีดังนี้         … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน 4.3 วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคต่างๆของโลก | ใส่ความเห็น