4.5 ผลของการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพต่อการเกิดภูมิสังคมใหม่ของไทยและของโลก

4.5ผลของการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพต่อการเกิดภูมิสังคมใหม่ของไทยและของโลก

                 ปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้ลักษณะทางกายภาพมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คือ การกระทำของมนุษย์ อาที การบุกเบิกพื้นที่ การตัดไม้ทำลายป่า การสร้างเขื่อน การตัดถนน และการกระทำของธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว ภูเขาไฟปะทุ ดินถล่ม การกัดเซาะของคลื่นและธารน้ำแข็ง เป็นต้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงบางครั้งก็มีผลกระทบต่อการตั้งถิ่นฐาน การประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมต่างๆ ทำให้เกิดการขยายตัวของชุมชนกลายเป็นภูมิสังคมใหม่ขึ้นมาซึ่งสามารถอธิบายสรุปได้ดังนี้

                 1. การเกิดภูมิสังคมใหม่ของไทย การที่ประเทศไทยมีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นจึงมีความพยายามแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติ วัตถุดิบต่างๆ มาใช้ตอบสนองความต้องการของตน โดนเฉพาะในเรื่องการบุกเบิกที่ดินมาใช้ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ ที่เห็นได้ชัดเจน คือ การบุกเบิกที่ดินในเขตชานเมืองของจังหวัดใหญ่ๆ ไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่  ขอนแก่น อุบลราชธานี ระยอง ภูเก็ต สงขลา เป็นต้น ทำให้ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่แต่เดิมอาจจะเป็นพื้นที่สีเขียว พื้นที่เกษตรกรรม มีการตักและสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานเข้าไปมีการสร้างหมู่บ้านจัดสรรสมัยใหม่หลายสิบโครงการ เมื่อมีผู้คนเข้าไปอยู่อาศัยมมากขึ้นก็จะมีร้านค้าและสิ่งอำนวยความสะดวกตามเข้ามา พื้นที่ดังกล่าวจึงกลายเป็นภูมิสังคมใหม่

ตัวอย่างการเกิดคลื่นสึนามิ เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2547 ในเขตจังหวัดที่ติดกับทะเลอันดามันได้แก่  ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล ส่งผลให้พื้นที่หลายบริเวณมีสภาพเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น พื้นชายฝั่ง บริเวณปากแม่น้ำ บางแห่งมีสันทรายสูงขึ้นจาดเดิมหมู่บ้านชาวประมงในหลายพื้นที่ของจังหวัดระยอง ภูเก็ต พังงา ได้รับความเสียหายอย่างหนัก ส่งผลให้หลายชุมชนต้องอพยพขึ้นไปสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ที่อยู่ห่างไกลจากทะเล ชุมชนที่เคยมีอาชีพทำการประมงบางส่วนการเปลี่ยนแปลงมาประกอบอาชีพเพาะปลูกและค้าขาย เช่น ชุมชนมิตรภาพ พัฒนา  อำเภอตะกั่ว จังหวัดพังงา เป็นต้น

2. การเกิดภูมิสังคมใหม่ของโลก ตัวอย่างลักษณะทางกายภาพในพื้นที่ส่วนอื่นๆ ของโลกมีการเปลี่ยนแปลง ที่เห็นได้ชัด คือบริเวณพื้นที่ของอ่าวเปอร์เซียในเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมีเรตส์ ซึ่งมีการขยายพื้นที่ด้วยการถมทะเล ทำให้ลักษณะทางกายภาพในบริเวณดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยมีการสร้างเป็นเกาะรูปต้นปาล์ม ขึ้นมารวม 3 โครงการ ได้แก่ เกาะปาล์มจูเมอิราห์ เกาะปาล์มเจเบล อาลี และเกาะปาล์มเดอิราห์ซึ่งพื้นที่เกาะที่สร้างขึ้นมาใหม่ ส่วนใหญ่จะทำเป็นบ้านพักตากอากาศ โรงแรม และที่อยู่อาศัย กลายเป็นภูมิสังคมใหม่ขึ้นมา

ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพจากปัจจัยทางธรรมชาติที่ทำให้เกิดภูมิสังคมใหม่ขึ้นมา เช่น หลังการเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่มณฑลเสฉวน ประเทศจีน เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2551 ซึ่งมีความรุนแรงระดับ 7.8 ริกเตอร์ ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 6.85 หมื่นคน พื้นที่วคามเสียหายแผ่กว้างกว่า 10 กิโลเมตรจากจุดศูนย์กลาง อาคารบ้านเรือนและพื้นที่ต่างๆ เสียหายอย่างหนัก หลังเหตุการณ์ภัยพิพัติได้มีการก่อสร้างอาคารสำเร็จรูปในลักษณะคอนโดมิเนียมในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงหลายร้อยอาคาร เพื่อใช้เป็นทีอยู่อาศัย ส่งผลให้สภาพแวดล้อมรวมทั้งสภาพการดำรงชีวิตของผู้คนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากเช่นกัน

                กล่าวโดยสรุป สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในปัจจุบันของโลกและของประเทศกำลังประสบปัญหา เนื่องจากมีการพัฒนาในด้านต่างๆ ทั้งด้านเกษตร การอุตสาหกรรม ตลอดจนการขยายตัวของเมือง ส่งผลให้มีการใช้ทรัพยากรมากขึ้น เช่น ทรัพยากรดิน น้ำ ป่าไม้ และพลังงาน เป็นต้น ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกทำลาย และเกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพในส่วนต่างๆ ของโลกที่มีผลต่อการเกิดภูมิสังคมใหม่ในโลก…

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ภูมิศาสตร์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s